Serviceovereenkomst (behorende bij de huurovereenkomst met bemiddeling)

De ondergetekenden: 

Naam: xxxxxxxxxx

Adres:    xxxxxxxxxx

Postcode en plaats:   xxxxxxxxxx                    

Geboortedatum:   xxxxxxxxxx                    

Geboorteplaats:  xxxxxxxxxx                       

Emailadres:     xxxxxxxxxx                      

 

Geregistreerd als zijnde: 

hierna te noemen: “Eigenaar”;

en

 1. De Wielen Recreatie B.V. , statutair gevestigd te Sint Maarten, kantoorhoudende aan de Killemerweg 2, 1744 KP Sint Maarten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Holland, onder nummer 37087691, welke te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Gerrit Jan Nieuwenhuijs, hierna te noemen: “Recreatiepark De Wielen”; 

In aanmerking nemende: 

 • dat Recreatiepark De Wielen en Eigenaar een huurovereenkomst met bemiddeling zijn aangegaan met betrekking tot recreatiewoning nr XXX, staande en gelegen op Recreatiepark De Wielen (hierna te noemen: de recreatiewoning);  
 • dat partijen zijn overeengekomen dat de recreatiewoning bij voortduring in een goede staat van onderhoud is en wordt gehouden;  
 • dat in dat kader Recreatiepark De Wielen gerechtigd is zelfstandig de vereiste leveringen en diensten uit te (doen) voeren, die nodig zijn om de recreatiewoning in een goede staat te houden;  
 • dat partijen nadere afspraken wensen vast te leggen over onderhoud; 

Komen overeen als volgt:

 1. Alle huidige en toekomstige kosten voor service, reparaties en onderhoud van de recreatiewoning, belastingen en heffingen van overheidswege, bijdragen in verband met het eigendom en het daadwerkelijke gebruik van de woning, hoe ook genoemd of onderbouwd, komen voor rekening van Eigenaar, ook dan wanneer Recreatiepark De Wielen daarover wordt aangeslagen.
 2. Om het gehuurde in een goede staat van onderhoud te houden zal Recreatiepark De Wielen voor en namens Eigenaar de volgende diensten verrichten:

  – grote schoonmaak,
  – twee maal per jaar raamzeem service  – schoonmaken van goten
  – en hemelwaterafvoeren
  – tuinonderhoud
   
 3. Recreatiepark De Wielen zal voor de in artikel 2 genoemde diensten een vergoeding in rekening brengen van € 250. Deze door Eigenaar aan Recreatiepark De Wielen te betalen vergoeding wordt verrekend met de huur die Eigenaar ontvangt van Recreatiepark De Wielen, zoals is bepaald in artikel 9 van de huurovereenkomst, waarvan dit servicecontract een onlosmakelijk onderdeel is. De vergoeding voor de in artikel 2 genoemde diensten wordt ieder kalenderjaar geïndexeerd, ingaande per één januari tweeduizend tweeëntwintig, op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag vastgestelde index: consumentenprijs index (CPI) alle huishoudens. De indexering kan nimmer tot verlaging van deze kosten leiden. 
 1. Eigenaar machtigt Recreatiepark De Wielen onderhoud-, herstel- en reparatiewerkzaamheden aan of in de recreatiewoning op kosten van eigenaar uit te voeren, indien deze werkzaamheden van dien aard zijn dat verhuur van de recreatiewoning zonder herstel onmogelijk wordt en een bedrag van € 500,- exclusief omzetbelasting niet te boven gaan. Voor werkzaamheden boven € 500,- exclusief omzetbelasting is toestemming van Eigenaar vereist. Slechts indien Recreatiepark De Wielen Eigenaar niet kan bereiken en het gebrek dermate groot is en het gebruik van de woning als recreatiewoning onmogelijk is, kan Recreatiepark De Wielen het herstel als zaakwaarnemer laten uitvoeren, mits Recreatiepark De Wielen achteraf verantwoording aflegt aan Eigenaar. Mocht Recreatiepark De Wielen voor deze herstelwerkzaamheden een rekening ontvangen, dan zal Recreatiepark De Wielen deze rekening doorberekenen aan Eigenaar door verrekening met de huur die Eigenaar ontvangt van Recreatiepark De Wielen, zoals is bepaald in artikel 9 van de huurovereenkomst, waarvan dit servicecontract een onlosmakelijk onderdeel is. 

 2. Bij constatering van gebruiksbeperkende gebreken in de woning zal Recreatiepark De Wielen aan Eigenaar bericht geven van het gebrek en een termijn stellen waarbinnen Eigenaar het gebrek dient te (laten) herstellen. Voldoet Eigenaar niet binnen de gestelde termijn aan het herstellen van het gebrek, heeft Recreatiepark De Wielen de keuze – bij herstelwerkzaamheden tot maximaal € 2.500,- ofwel het gebrek zelf of door inschakeling van derden te laten herstellen op kosten van Eigenaar, ofwel de woning (tijdelijk) uit de verhuur te nemen. Eigenaar is in dat geval verplicht Recreatiepark De Wielen de schade te vergoeden die Recreatiepark De Wielen lijdt door het niet kunnen verhuren van de recreatiewoning. Duurdere herstelwerkzaamheden dan € 2.500,- vereisen altijd de voorafgaande expliciete toestemming van Eigenaar. De door Recreatiepark De Wielen voor of vanwege Eigenaar verrichte diensten of leveringen zullen afzonderlijk door Recreatiepark De Wielen aan Eigenaar in rekening worden gebracht en worden verrekend met de huur die Eigenaar ontvangt van Recreatiepark De Wielen, zoals is bepaald in artikel 9 van de huurovereenkomst, waarvan dit servicecontract een onlosmakelijk onderdeel is. Mochten gebreken aan de recreatiewoning door gebruiker/huurder of door derden worden veroorzaakt, dan zal Recreatiepark De Wielen zich vergaand inspannen om te achterhalen wie, wanneer en hoe de schade is veroorzaakt, zodat Recreatiepark De Wielen voor Eigenaar schade kan verhalen op de gebruiker/huurder. Mochten de aanspraken tegen gebruiker/huurder niet te gelde gemaakt kunnen worden, dan wordt de schade voor 75% gedragen door de Eigenaar en 25% door Recreatiepark De Wielen.

 3. In geval van vorst of sneeuw moet Recreatiepark De Wielen alle mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade nemen, met name dient Recreatiepark De Wielen bij vorst te voorkomen dat verwarmings- of warmwatersystemen, leidingen en afvoeren bevriezen.

 

Aldus overeengekomen en in 2-voud opgemaakt en ondertekend te Sint Maarten op ………………………….. 
Eigenaar                                                        Recreatiepark De Wielen De Wielen Recreatie B.V. 

 XXXXXXXXXXX                                      G.J. Nieuwenhuijs