Parkreglement

Samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de huurder en Recreatiepark De Wielen vormt het Parkreglement één geheel. Het juist naleven van het Parkreglement waarborgt de veiligheid van onze Gasten. Wij hopen dan ook op uw medewerking en begrip. Alle in het Parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene Voorwaarden zijn gegeven. Aankomst en vertrek In de aanreisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip de Accommodatie beschikbaar is. 

Bezoekers 

Bezoekers zijn van harte welkom. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het Park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van Recreatiepark De Wielen. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij Recreatiepark De Wielen te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé mits daarmee niet het maximaal aantal gasten voor de Accommodatie  wordt overschreden. Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in het Parkreglement gestelde regels. Gasten van de huurder dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen dat zijn Gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement. 

Energie (water/stroom) 

Bij stroomuitval zal de Gast eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de parkbeheerder te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn. Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen of zaken zoals lantaarnpalen. Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden anders dan op de hiervoor ingerichte en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen. Overtreden van deze regel kan leiden tot een eventuele borg inhouding.

Faciliteiten van het Park 

Het gebruik van de Faciliteiten van het Park geschiedt op eigen risico. Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. 

Gebruik Accommodatie 

De Accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de Accommodatie hoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere Accommodaties worden verplaatst. 

De Gast is verplicht de Accommodatie en de onmiddellijke omgeving daarvan in nette en ordelijke staat te houden. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Indien de Gast niet aanwezig is in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie te zijn opgeruimd, te zijn opgeborgen en uit het zicht te zijn geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de Accommodatie worden geplaatst. Het is niet toegestaan tenten of partytenten te plaatsen bij of op Accommodaties zonder toestemming van Recreatiepark De Wielen. Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van Recreatiepark De Wielen.

Huisdieren

Voor zover huisdieren in het Park worden toegelaten geldt het volgende:

 • Niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een Accommodatie en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het Park. 
 • De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het Park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van het huisdier zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling. 
 • Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden op het Park, zoals het zwembad, speeltuin, sportveld, Jeu de Boules veld en water/zand speelelement.

Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld. 

Hygiëne en onderhoud 

Het is niet toegestaan vogels of andere dieren, anders dan huisdieren, in het Park te voeren. Het achterlaten van etenswaren in het Park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden. 

Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het Park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken. 

Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het Park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de manager van het Park op een daartoe aangewezen plaats. 

Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren. Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan. 

Wildplassen is niet toegestaan en kan een eventuele borg inhouden tot gevolg hebben. 

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het Park dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan Recreatiepark De Wielen of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven. 

Tussen 22.00 en 9.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Gasten dienen deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. 

Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een andere Gast staat de overlast in principe vast. 

Openbare dronkenschap is verboden

Het is een huurder niet toegestaan om buiten de Accommodatie, anders dan op het daarbij behorende terras, geopende flessen en/of blikken alcoholhoudende drank(en) bij zich te hebben”. 

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten. 

Spoedeisende storingen die aan Recreatiepark De Wielen zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk Opgelost. 

Recreatiepark De Wielen heeft altijd het recht de verhuurde Accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft Recreatiepark De Wielen het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de huurder daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. Recreatiepark De Wielen zal een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag Recreatiepark De Wielen afzien van een dergelijke aankondiging. 

Parkeren 

Er wordt één motorvoertuig per Accommodatie toegestaan. Motorvoertuigen van bezoekers worden niet toegelaten. Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Parkeren op lege kampeerplaatsen is niet toegestaan. Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden. Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt Recreatiepark De Wielen zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende huurder komen. 

Sanitaire voorzieningen

 Het is niet toegestaan toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden, te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden enkele malen per dag gereinigd. Van de huurder wordt verwacht dat deze de gebouwen na gebruik schoon achterlaat. Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het toiletgebouw. 

Veiligheidseisen 

De huurder is verplicht om alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel meteen op te volgen.

Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels. 

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of motorvoertuigen te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden. 

Het is verboden schade- of sloopauto’s, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, evenals andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben. 

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het Park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang. 

Het is verboden om in het Park gebruik te maken van zelf meegebrachte scooters, brommers, elektrische step en/of overige elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootmobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de manager van het Park, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze Schriftelijk is verstrekt. 

Op het Park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden. Het gebruik van een barbecue in het Park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de Accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden. In verband met brandgevaar mogen weggooi barbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn. 

Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen. 

LPG tanks anders dan gebruikt voor de aandrijving van een motorvoertuig, zijn verboden. 

Olieverwarming is eveneens verboden. 

Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangas Slangen (zwart) en propaanslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Recreatiepark De Wielen is gerechtigd om een en ander te (laten) controleren, in welk geval de (Mede)huurder gehouden is om op eerste verzoek daar medewerking aan te verlenen. 

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de huurder onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust. 

Tevens is het verboden: 

 • alcohol te gebruiken buiten de Accommodatie en/of buiten de horecagelegenheden.
 • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben
 • op, om en in de Accommodatie, tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben. 
 • Volgens de wet verboden wapens in bezit te hebben. 

 

Verloren/gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen kunnen bij de beheerderswoning van het Park worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel al vertrokken huurder kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze huurder aan hem of haar worden toegezonden. Recreatiepark De Wielen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven. 

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

Alle huurderen, Mede huurderen en hun Gasten dienen de in de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Recreatiepark De Wielen en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden. 

In geval van overtreding van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, is Recreatiepark De Wielen gerechtigd de huurder te verwijderen van het Park waarbij verdere toegang tot het Park zal worden ontzegd, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van en/of korting op de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van Recreatiepark De Wielen om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van Recreatiepark De Wielen, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Gast de toegang tot het Park worden ontzegd. Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom van de huurder te verlangen. Indien die extra waarborgsom niet onverwijld wordt voldaan, is Recreatiepark De Wielen gerechtigd de Gast die de waarschuwing heeft gekregen, van het Park te (laten) verwijderen en hem/haar de toegang daartoe te ontzeggen. 

PARKREGLEMENT GROEPEN EN/OF SPECIFIEKE GEVALLEN 

Algemeen 

Recreatiepark De Wielen behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is Recreatiepark De Wielen gerechtigd aan elke Groep (of Gezin) een waarborgsom van minimaal € 50,00 tot € 500,00 per persoon in rekening te brengen. 

De huurder die heeft geboekt voor een Groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de Groep telefonisch of Schriftelijk te melden bij Recreatiepark De Wielen. Recreatiepark De Wielen zal hem (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de Groepsleden. Iedere huurder Mede huurder of Gast is op eerste verzoek van Recreatiepark De Wielen of diens (bewakings)personeel verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen. De Gasten aanvaarden de gemeenschap normen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreiniging, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn. Indien bij aankomst, of tijdens verblijf wordt geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 21 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht door een derde die 21 jaar of ouder is, behoudt Recreatiepark De Wielen zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom. De huurder die boekt terwijl alle Mede huurderen jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de Groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze huurder niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Parkreglement. 

Gevolgen van het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen 

 • In geval van overtreding van dit Parkreglement en/of de Algemene Voorwaarden, zal in principe eerst een waarschuwing gegeven worden waarbij, als dat nog niet bij aankomst in het park is gebeurd, een extra waarborgsom betaald dient te worden van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon. Deze eerste waarschuwing zal Schriftelijk worden uitgereikt. 
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zullen de huurder en meereizende Mede huurderen een boete verbeuren van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon, welke boete met de eventueel betaalde (extra) waarborgsom kan worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij hen in rekening te brengen. In gevallen waarin nog geen waarborgsom is betaald, dient deze boete bij de receptie/beveiliging van het Park te worden voldaan. Indien de boete niet vóór vertrek wordt voldaan, zal deze door middel van een factuur in rekening gebracht worden.
 • Indien een overtreding naar het oordeel van Recreatiepark De Wielen zo ernstig is dat voortzetting van de Overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is Recreatiepark De Wielen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden (zonder voorafgaande waarschuwing). De gehele Groep (of Gezin) zal dan onmiddellijk van het Park worden verwijderd en de toegang worden ontzegd, zonder restitutie van de Reissom inclusief bijkomende kosten en de betaalde waarborgsommen. In dat geval zal dit Schriftelijk ter plaatse worden medegedeeld. 
 • Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de huurder binnen 10 minuten Schriftelijk te bevestigen dat hij deze waarschuwing heeft ontvangen. Als er niet binnen 10 minuten Schriftelijk wordt bevestigd wordt dit gezien als een weigering zich aan de regels van het Park te houden en kan Recreatiepark De Wielen overgaan tot het ontbinden van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder restitutie van de betaalde Reissom en de betaalde waarborgsommen.

 

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden of dit Parkreglement beslist het Nederlands recht.