Huurovereenkomst met bemiddeling
(tussen eigenaar en Recreatiepark de Wielen)

De ondergetekenden: 

Naam:  XXXXX

Adres: XXXXXX 

Postcode en plaats:  XXXXXXX

Emailadres:  XXXXXXX                  

 

Geregistreerd als zijnde: 

hierna te noemen: “Eigenaar”;

 

en

 

De Wielen Recreatie B.V. , statutair gevestigd te Sint Maarten, kantoorhoudende aan de Killemerweg 2, 1744 KP Sint Maarten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Holland, onder nummer 37087691, welke te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Gerrit Jan Nieuwenhuijs, hierna te noemen: “Recreatiepark De Wielen”; 

 

In aanmerking nemende:  

 

 • dat Eigenaar het recht van eigendom heeft van Verhuurobject XXXXX, staande en gelegen op Recreatiepark De Wielen. Hierna te noemen: “Verhuurobject”.  
 • dat Recreatiepark De Wielen een professionele organisatie is, die actief is in de verhuur van recreatieve objecten; 
 • dat Eigenaar gebruik maakt van de diensten van Recreatiepark De Wielen die het Verhuurobject op eigen naam of een door haar aangewezen partij zal verhuren;  dat de partijen de voorwaarden van deze overeenkomst nader wensen vast te leggen; 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 – Verhuurbemiddeling 

 

1.1. De Eigenaar verleent aan Recreatiepark de Wielen het exclusieve recht om voor rekening en risico van de Eigenaar van het Verhuurobject te verhuren, voor verhuur aan te bieden aan derden en daarvoor promotionele activiteiten te verrichten.

 

1.2. De Eigenaar geeft schriftelijk, uitsluitend middels de eigenaren-login en voor aanvang van het kalenderjaar aan wanneer het Verhuurobject voor hemzelf wordt gereserveerd. Daarbij dient rekening te worden gehouden met lopende reserveringen op het Verhuurobject die niet kunnen worden geannuleerd.

 

1.3. Reservering voor eigen gebruik (waaronder ook of door (schoon-) ouders en de tot het gezin van de Eigenaar behorende personen) is ook tijdens het kalenderjaar mogelijk indien het Verhuurobject nog niet is verhuurd. De boekingen dienen uitsluitend via de eigenaren-login te geschieden.

 

1.4. Recreatiepark De Wielen is gerechtigd om voor haar werkzaamheden één of meerdere andere verhuurbemiddelingsorganisaties in te schakelen.

 

1.5. Recreatiepark De Wielen legt elke reservering schriftelijk vast.

 

1.6. De Eigenaar richt het Verhuurobject functioneel en gastvriendelijk in en overhandigt Recreatiepark De Wielen een inventarislijst

 

1.7. De Eigenaar draagt er zorg voor dat het Verhuurobject zonder meer en in goede staat verhuurd kan worden door Recreatiepark De Wielen en dat de verplichtingen die voortvloeien uit een verhuurovereenkomst door Recreatiepark De Wielen nagekomen kunnen worden. De Eigenaar is aansprakelijk voor schade die ontstaat door niet nakoming als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in de eerste zin van dit lid. Hieronder wordt ook

begrepen de te betalen gevolgschade door niet nakoming.Artikel 2 – Duur verhuurbemiddeling en opzegging 

 

2.1 De verhuurovereenkomst wordt standaard voor één verhuur jaar afgesloten en wordt automatisch verlengd, tenzij deze gewijzigd wordt of grote (fiscale) veranderingen een

nieuwe verhuurovereenkomst noodzakelijk maken. U heeft jaarlijks de mogelijkheid te wijzigen naar een andere variant van de verhuurovereenkomst. Wijzigingen dienen uiterlijk vóór 15 mei voorafgaand aan het nieuwe verhuur jaar schriftelijk aan Recreatiepark De Wielen kenbaar gemaakt te worden.

De overeenkomst gaat in op XXXXX    2021 en eindigt op XXXXX  2022

 

2.2 Beëindiging van deze overeenkomst alsmede van eventuele nieuwe overeenkomsten vindt plaats van rechtswege, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1.

 

2.3. Boekingen die voor aanvang van deze overeenkomst door de eigenaar of een derde zijn gemaakt, worden door Recreatiepark de Wielen verwerkt voor € 100,- exclusief btw per boeking.

 

2.4 Van het hiervoor in artikel 2.2 bepaalde kan worden afgeweken ingeval Eigenaar de Verhuurobject verkoopt. Eigenaar kan alsdan deze overeenkomst tussentijds en uitsluitend schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Boekingen voor het lopende en volgende boekingsjaar, die al gemaakt zijn en niet verplaatst kunnen worden, dienen te worden gerespecteerd.

 

Artikel 3 – Eigen gebruik 

 

3.1 Via de eigenarenwebsite heeft u de mogelijkheid om uw periodes voor eigen gebruik vast te leggen. Als eigenaar krijgt u als eerste de mogelijkheid om uw Verhuurobject te reserveren.

 

3.2 Gedurende de overige periodes van het jaar dient de Verhuurobject volledig beschikbaar te zijn voor verhuur. 

 

3.3 De Eigenaar is ermee bekend dat eigen gebruik van de Verhuurobject fiscale gevolgen kan hebben. Artikel 4 – Taak Recreatiepark De Wielen 

 

4.1 Recreatiepark De Wielen verplicht zich de nodige inspanning te getroosten, teneinde te bereiken dat de Verhuurobject zoveel mogelijk wordt verhuurd zonder echter jegens Eigenaar enige garantie te dier zake op zich te nemen, uitgezonderd de later in dit artikel te noemen bepalingen. Eigenaar werkt eraan mee, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat deze opzet wordt bereikt.

 

4.2 Recreatiepark De Wielen is gerechtigd om voor haar werkzaamheden een andere boekingsorganisatie in te schakelen. 

 

4.3 De werkzaamheden van Recreatiepark De Wielen bestaan uit: 

 1. het bepalen van de consumentenprijslijst in- en exclusief omzetbelasting alsmede van de netto prijslijst;
 2. het maken van de (naar het oordeel van de Recreatiepark De Wielen) nodige publiciteit; 
 3. de boeking en feitelijke verhuur van de Verhuurobject; 
 4. het inning van de huren en extra vergoedingen zoals boekingskosten, schoonmaakkosten en bijkomende kosten, waaronder lokale heffingen en bijgeboekte extra’s als bedlinnen en handdoeken pakketten, welke afzonderlijk van de huurprijs aan de gebruiker en/of huurder worden doorberekend. Deze extra vergoedingen komen ten goede aan Recreatiepark De Wielen.
 5. de wisselcontrole en het organiseren van de schoonmaak;
 6. klein technisch onderhoud en kleine vervangingen tot een maximum als bedoeld in artikel 8, lid 3.

 

De promotionele inspanningen als bedoeld onder 4.3.2 bestaan onder meer uit: 

 • het opnemen van de Verhuurobject in vakantiegidsen en brochures alsmede de verspreiding van deze gidsen en brochures aan geïnteresseerden;  
 • plaatsing op de website www.recreatieparkdewielen.nl
 • plaatsing op verkoopkanalen (zoals b.v. Airbnb, HomeAway,  Booking.com, etc)
 • E-mail marketing;  
 • Social Media 
 • Joint promotions;  
 • Het plaatsen van advertenties van algemeen karakter, in landelijke en regionale bladen en op internet; 

 

4.4 Zowel Eigenaar als Recreatiepark De Wielen als een ingeschakelde andere boekingsorganisatie zullen gebonden zijn aan regels welke voor de totstandkoming van boekingen in deze overeenkomst zijn vastgesteld. 

 

4.5 Recreatiepark De Wielen zal de schoonmaak van de Verhuurobject, alsmede de controle op de schoonmaak van de Verhuurobject organiseren. Gebruiker en/of huurder heeft niet de keuze de schoonmaak zelf uit te voeren. Recreatiepark De Wielen zal de kosten van schoonmaak separaat van de huurprijs doorberekenen aan gebruiker en/of huurder. 

 

4.6 Recreatiepark De Wielen zal de kosten voor lokale heffingen alsmede bij geboekte extra’s separaat van de huurprijs doorberekenen aan gebruiker en/of huurder. 

 

4.7 Recreatiepark De Wielen is verplicht zich in te spannen de door gebruiker en/of huurder veroorzaakte schade aan het verhuurde Verhuurobject (inclusief standaard inventaris) op gebruiker en/of huurder te verhalen. Niet terug te vorderen schade wordt voor 75% gedragen door de Eigenaar en 25% door Recreatiepark De Wielen.

 

Artikel 5 – Verhuurbemiddeling kosten/andere kosten

 

5.1 Recreatiepark De Wielen ontvangt voor zijn bemoeienissen het verschil tussen de nettoprijs en consumentenprijs exclusief 9% BTW. ( Recreatiepark De Wielen draag 9% BTW af over de consumentenprijs.)

De nettoprijs komt tot stand door de consumentenprijs exclusief BTW te verminderen met de provisie, vastgesteld op 25% exclusief BTW.  De consumentenprijs exclusief BTW is de huursom zonder bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld bedlinnen, eindschoonmaak kosten, toeristenbelasting, reserveringskosten e.d.) die een gebruiker en/of huurder aan Recreatiepark De Wielen betaalt exclusief BTW. 

Als Eigenaar niet binnen één maand na ondertekening van deze overeenkomst het BTW nummer aan Recreatiepark De Wielen heeft doorgegeven, zal Recreatiepark De Wielen de Eigenaar als particuliere verhuurder beschouwen. 

 

Artikel 6 – Huurprijzen 

 

6.1 De huurprijzen van de Verhuurobject worden door Recreatiepark De Wielen vastgesteld en als netto prijslijst op de site van Recreatiepark De Wielen gepubliceerd. Recreatiepark De Wielen heeft het recht bedoelde huurprijzen dagelijks aan te passen, waarbij Recreatiepark De Wielen zich conformeert aan hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk en in de markt gebruikelijk is. Ter stimulering van de verhuur is het Recreatiepark De Wielen toegestaan de huursom tijdelijk aan te passen, middels actieprijzen, kortingsregelingen en speciale arrangementen. 
Artikel 7 – Verdeling opbrengst 

 

7.1 Eigenaar stemt in met het gebruik door de Recreatiepark De Wielen van het reserveringssysteem. Door Recreatiepark De Wielen wordt gestreefd om de huuropbrengst van de Verhuurobject van de Eigenaar zoveel mogelijk gelijk te houden als die van de Verhuurobjecten van hetzelfde type. Hierbij wordt rekening gehouden met eigen gebruik. 

 

Artikel 8 – Kosten en lasten

 

8.1 Alle huidige en toekomstige kosten en lasten, waaronder begrepen servicekosten, kosten voor reparaties, vervangingen en onderhoud van de Verhuurobject, belastingen en retributies en andere bijdragen, in verband met het eigendom en het daadwerkelijke gebruik van de Verhuurobject komen voor rekening van Eigenaar. 

 

8.2 Onlosmakelijk onderdeel van deze huurovereenkomst is een servicecontract, waarin Eigenaar zich verplicht reparaties, onderhoud, vervangingen en huishoudelijke services door of in opdracht van Recreatiepark De Wielen te laten uitvoeren. 

 

8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 1 komen voor rekening van Recreatiepark De Wielen per kalenderjaar klein onderhoud en kleine vervangingen van inventaris tot maximaal een gezamenlijk bedrag exclusief omzetbelasting van € 75, —

 

8.4 Facturen aan Recreatiepark De Wielen betrekking hebbende op de kosten vermeld in voorgaande leden 1 en 2 worden doorbelast aan Eigenaar op de wijze bepaald in artikel 9. 

Artikel 9 – Financiële afwikkeling 

 

9.1 Recreatiepark De Wielen verplicht zich per kwartaal de som van de netto prijzen zoals bepaald in artikel 5.1 af te dragen aan Eigenaar. De kwartaalbetalingen dienen telkens binnen 14 dagen na afloop van het kwartaal door eigenaar te zijn ontvangen. Indien deze overeenkomst in de loop van een kwartaal aanvangt of eindigt, zal de huur pro rata worden aangepast. De vergoeding die Eigenaar verschuldigd is voor door of vanwege Recreatiepark De Wielen te verzorgen en/of betaalde leveringen en diensten als bepaald overeenkomstig artikel 8 komt in mindering op de door Recreatiepark De Wielen aan Eigenaar te betalen huurprijzen. Betaling van de huur en de vergoedingen vindt per betaalperiode van één kalenderkwartaal als volgt plaats: 

 

 1. De in het kalenderkwartaal ontvangen som van de netto prijzen zoals bepaald in artikel 5.1 
 2. De over onderdeel 1. verschuldigde BTW 

 

Af: 

 1. De door Eigenaar aan Recreatiepark De Wielen te betalen servicekosten met de daarover verschuldigde BTW. 
 2. De vergoeding voor door of vanwege Recreatiepark De Wielen overige verzorgde en/of betaalde leveringen en diensten met de daarover verschuldigde BTW. 

 

9.2 Voor bijzondere perioden en bijzondere consumentengroepen gelden jaarlijks variërende structurele kortingen. Bij het aangaan van deze overeenkomst conformeert men zich aan deze structurele korting methodieken. In bijzondere gevallen of voor specifieke perioden kan het mogelijk zijn dat Recreatiepark De Wielen middels prijsactie een prijsreductie toepast, of bestaande boekingen moet verschuiven om tot een optimaal verhuur resultaat te komen. Dit uiteraard geheel met de doelstelling de opbrengst te maximaliseren. 

 

9.3 Eigenaren, welke als buitenlandse BTW-ondernemer aangegeven staan, ontvangen de opbrengst exclusief BTW. Eigenaren-buitenlandse BTW-ondernemers verlenen aan Recreatiepark De Wielen het recht de ontvangen BTW in te houden op de opbrengst en deze BTW af te dragen aan de Nederlandse fiscus. 

 

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen 

 

10.1 Recreatiepark De Wielen mag in of aan de Verhuurobject niets aanbrengen, veranderen of wegbreken, ook niet aan de daartoe behorende leidingen en lozingen, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eigenaar. Recreatiepark De Wielen is ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van de werkzaamheden voldaan wordt aan terzake door de overheid gestelde of te stellen eisen, alsmede dat eventueel benodigde vergunningen zullen worden verkregen. 

 

10.2 In de Verhuurobject mogen geen zaken worden geplaatst die aan of in de directe omgeving van de Verhuurobject schade kunnen toebrengen. 

 

Artikel 11 – Wijzigingen 

 

11.1 Eigenaar dient wijzigingen in personalia zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan Recreatiepark De Wielen. 

 

Artikel 12 – Vervreemding 

 

12.1 Indien Eigenaar tot verkoop van het gehuurde overgaat zal zulks dienen te geschieden onder uitdrukkelijke gestanddoening van deze overeenkomst en alle hiermee samenhangende verplichtingen. Het bepaalde in artikel 2, lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Eigenaar dient de Recreatiepark De Wielen dan ook tijdig (voor datum notariële overdracht) en schriftelijk op de hoogte te stellen en de gegevens van de koper aan Recreatiepark De Wielen door te geven alsmede aan te tonen dat de kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen uit de koopovereenkomst worden opgelegd aan de opvolgende verkrijger. 

 

Artikel 13 – Vrijwaring 

 

13.1 Eigenaar vrijwaart Recreatiepark De Wielen voor alle vorderingen, bekend of onbekend die derden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade welke op enigerlei wijze door handelen of nalaten van Eigenaar of gemachtigde worden of zijn veroorzaakt. 

 

Artikel 14 – Domicilie 

 

14.1 Recreatiepark De Wielen verklaart voor alle aanzeggingen etc. die eigenaar hem in verband met de uitvoering van dit contract (tussentijdse beëindiging van de huur, ontbinding en ontruiming daaronder begrepen) mocht willen doen, bij voortduring domicilie te kiezen op zijn vestigingsadres.

 

Artikel 15 – Geschillen 

 

15.1 Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2 Alle geschillen, die terzake van deze overeenkomst of op nadere daarmee in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht ter beslissing worden onderworpen aan drie scheidslieden. De drie scheidslieden zullen door partijen in onderling overleg worden benoemd. De arbitrage vindt plaats volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen.
Aldus overeengekomen en in 2-voud opgemaakt en ondertekend te Sint Maarten op 

XX mei 2021 
Eigenaar                                                 De Wielen Recreatie B.V. 

XXXXXXX                                                                              G.J. Nieuwenhuijs